NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

„Takler Kúria facebook nyereményjáték szabályzat”

1. A játék neve, szervezője és az adatvédelem

Jelen szabályzat vonatkozik a Takler Kúria Kft. által kezelt, karbantartott Facebook oldalon https://www.facebook.com/taklerkuria/ futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A játékban részt vevő személyek

§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

§ A Játékban a Takler Kúria Kft. (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 685 §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. A játék időtartama, menete

§ A Játék időtartama: A Játék 2018. 05. hónap 15. nap 18:00 perctől 2018. 05. hónap 23. nap 23:59 percig tart.

§ Az utolsó sorsolás időpontja: 2018. 05. hónap 24. nap 16:00 perc.

 • A Játék menete: Azok a játékosok, akik a https://www.facebook.com/taklerkuria/ felületen, a megadott határidőn belül hozzászólnak és like-olják a „NYEREMÉNYJÁTÉK” 05-15-i bejegyzést, részt vesznek a játékban, és bekerülnek a sorsolásba. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, az itt leírtaknak maximálisan eleget kell tennie.

4. Nyeremények, nyertesek

§ A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra a Játékosok között:

 • ajándék 80 like után: 5000 Ft kedvezmény a Takler Kúria éttermében 06.30-ig, kizárólag vasárnaptól csütörtökig tartó beváltással.
 • ajándék 150 like után: 10000 Ft kedvezmény a Takler Kúria éttermében 06.30-ig, kizárólag vasárnaptól csütörtökig tartó beváltással.
 • ajándék 250 like után: 15000 Ft kedvezmény a Takler Kúria éttermében 06.30-ig, kizárólag vasárnaptól csütörtökig tartó beváltással.

§ A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.

§ A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

§ nem múlt el 18 éves;

§ ha a Megbízott megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol;

§ ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook üzenet formájában a kapcsolatot;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

§ jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

§ A nyertesekkel Facebook komment és komment válasz formájában vesszük fel a kapcsolatot és a Takler Kúria egyezteti velük a nyeremény átvételének részleteit.

§ Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a Takler Kúria Kft. kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

6. Nyeremények kézbesítése

§ A nyereményeket a felhasználó a vele előre egyeztetett időpontban, a Takler Kúrián veheti át, személyigazolást követően.

§ A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Takler Kúria Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Takler Kúria felelőssége

§ A Takler Kúria Kft. kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

§ feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Takler Kúria Kft. a nyeremény kézbesítése céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Takler Kúria Kft. (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából felhasználja.

A Játékosok személyes adatait a Takler Kúria Kft. kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

§ Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Tájékoztatjuk, hogy adatai harmadik felek részére kizárólag az adatvédelmi szabályzatban részletezettek szerint kerülnek továbbításra. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

§ Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Takler Kúria Kft. tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

§ 8.2. A Játék résztvevőinek adatait a Takler Kúria Kft. a 8.1. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

9. Kizárás

§ A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

§ Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Takler Kúria Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

A Takler Kúria Kft. fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során az Takler Kúria Kft. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

Decs, 2018. 05. 15.

Takler Kúria Kft.

 

JELLEMZŐK & FELSZERELTSÉG
  GALÉRIA
  TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
  KÖZVETLEN ÜZENETKÜLDÉS
  • * Az Ön neve:
  • * E-mail:
  • * Telefonszáma:
  • Cím:
  • Megjegyzés:
  Ellenőrző kód: alydb